Ideari

L'Escolania de Lluc és un centre educatiu que pertany a la Congregació dels Missioners dels Sagrats Cors de Jesús i de Maria. Per això, el nostre Col·legi expressa el seu caràcter religiós i educam els nostres alumnes segons els valors de l'humanisme cristià.

El nostre lema y raó d'esser: " Educam des del cor ".

La nostra identitat
 1. Creiem en l'educació en totes les seves manifestacions, una educació compromesa amb els nostres valors i la nostra tradició de qualitat, serena, solidària i des del cor, com pertoca al carisme de la nostra Congregació titular. El nostre ideal és que aquests valors estiguin presents en tota a tasca del Col·legi com a via de la nostra dimensió missionera.
 2. Situam la persona en el centre del procés educatiu. S'atén, doncs, al seu desenvolupament total i harmònic, d'acord amb la concepció cristiana de l'home i de la vida. Apuntam a una educació integral, que atén totes les dimensiones de la persona: la corporal, la intel·lectual, l'afectiva, la social, l'ecològica, la lúdica, l'estètica i la transcendent.
 3. Desitjam ser significatius en la transmissió dels valors evangèlics. La formació integral de l'alumnat en el Col·legi inclou la formació religiosa; en vista a això, se li proporcionen els coneixements bàsica de la doctrina catòlica, juntament amb un continu diàleg entre la fe, la ciència i la cultura. Però el Col·legi no és catòlic exclusivament perquè s'hi impartesqui l'assignatura de religió, sinó per l'estil, el clima, les relacions existents entre els estaments, l'enfocament educatiu i els valors proposats. Els nostres centres no redueixen la seva funció a la mera transmissió de valors teòrics, sinó que tracta, primerament, de viure'ls en la comunitat educativa, per després convertir-los en conviccions sòlides i en hàbits ben arrelats. Per això, consideram imprescindible potenciar els següents valors:
  • El valor de la persona. Defensam la dignitat de la persona humana, de tota persona humana, sense cap discriminació.
  • El valor de la llibertat. Déu ens l'ha donat. No sols hem de defensar la nostra, sinó també respectar i defensar la dels altre.
  • El valor de la creació. No solament és valuosa i digna una part de la creació que és l'ésser humà; tota la natura és digna i ha de ser respectada.
  • El valor de la transcendència. És a dir, el valor de l'obertura de l'home. L'home no és un ésser reclòs en el seu cos i en els sentiments. No ha d'estar reclòs en si mateix, ni en la seva pròpia nació, ni en el seu món. Educam per emprendre el vol i per a l'altura. Si no tancam res a l'alumne, és probable que arribi fins a Déu. Així mateix tampoc no tancam les portes a altres que no són de la nostra religió o ideologia, a la recerca d'una sana col·laboració en qüestions que afecten el bé comú.
  • El valor de l'opció pels dèbils de la terra. Hi ha els qui pateixen per causa de la pobresa, de la malaltia, de l'opressió i la de injusticia. Són els preferits de Jesús, a qui tenim per Mestre. Hem d'estimar-los a tots, començant pels que més necessiten del nostre amor: els dèbils de la terra, als quals anomenam traspassats, perquè uneixen la seva passió a la de Jesús que, a la creu, té el cor Traspassat.

El nostre estil educatiu

La nostra tasca educativa consisteix a acompanyar el procés de creixement integral i de maduració del nostre alumnat. En aquest procés, contemplam l'opció creient, per mitjà d'una progressiva educació i celebració de la fe en tots els nivells educatius. Acompanyam cap al descobriment de Déu de Jesús, a través d'un procés personal, lliure i alliberador.

Els nostres educadors assumeixen aquesta responsabilitat des de la seva pròpia realitat humana, respectant la persona i assumint l'opció educativa del centre, en sintonia amb el caràcter propi.

Oferim un estil de treball i d'educació que s'adapta a les necessitats de l'alumnat i afavoreix la seva autorealització.

Centram la nostra atenció en la revisió constant i en l'avaluació de la nostra acció educativa; per això, estam oberts a la innovació pedagògica i a la renovació dels nostres instruments i de les nostres metodologies, que s'orienten a assolir aquests objectius fonamentals:

 • Aprendre a esser
 • Aprendre a conviure
 • Aprendre a conèixer
 • Aprendre a fer
 • Aprendre a aprendre

Valoram l'esforç personal de cada membre de la comunitat educativa, les relacions basades en la cordialitat, la confiança, la tolerància i el respecte, la responsabilitat individual, la sinergia del treball en equip i l'establiment de vincles duradors entre el Col·legi i tots els membres de la seva comunitat educativa.

Educam per una justícia que superi els mínims exigits per la dignitat i la igualtat dels homes davant la Llei, obrint camins de fraternitat i col·laboració més amplis i profunds. Per això, promovem la participació de la Comunitat Educativa de les iniciatives de la Fundació Concòrdia, amb dues finalitats que es complementen: Sensibilitzar en la solidaritat i la justícia, i donar suport, en la mesura de les possibilitats, a la realització de projectes de desenvolupament en els països empobrits on treballen els missioners, els religiosos i els laics dels Sagrats Cors de Jesús i de Maria.

Volem oferir una formació completa i harmònica, en la qual cada alumne i cada docent desenvolupin al màxim les seves capacitats i descobresquin les seves potencialitats, educant de forma personalitzada en un clima agradable de treball i en un procés en què es demana la participació coordinada de tots els membres de la comunitat educativa.

Pretenem donar una resposta encertada i realista al nostre entorn i a les necessitats de les famílies que ens confien l'educació i la formació dels seus fills, amb una finalitat sobre moltes altres: formar bons professionals i bones persones compromeses amb els ideals i els valors de l'humanisme cristià.

Ideari aprovat pel Consell General dels Missioners dels Sagrats Cors de Jesús i de Maria

Desembre de 2009

Els alumnes, la nostra raó de ser

En el col·legi Escolania de Lluc afavorim el desenvolupament ple de la personalitat del seu alumnat. Això comporta:

 • Un estil educatiu on l’alumnat n’és el vertader protagonista amb la finalitat d’aprendre a pensar per ell mateix i a actuar des de conviccions pròpies.
 • Estimular en l’alumnat la creació d’una escala de valors que el porti a un compromís humà, social i cristià.
 • Que l’alumnat adquireixi hàbits intel·lectuals i tècniques de treball, així com coneixements científics, tècnics, humanístics, estètics i ecològics.
 • Prestar especial atenció a l’alumnat que la necessiti, arbitrant els mitjans i els suports oportuns.
 • En el marc del pluralisme ideològic i religiós, oferir una progressiva educació i celebració de la fe, present en tots els nivells educatius.

Les famílies, l’element clau

El col·legi Escolania de Lluc manté una línia d’actuació que també arriba a les famílies, i això comporta:

 • Fer possible la intervenció dels pares i mares en el procés educatiu i formatiu del centre d’una manera coordinada, que utilitza els canals establerts de comunicació, diàleg i participació, sense deixar tampoc de banda iniciatives que condueixen a un clima de fraternitat entre tota la comunitat educativa.
 • Prestar especial atenció a les famílies que per diferents motius així ho requereixin.