Direcció

Càrrec Nom Correu electrònic
Representant de la titularitat
P. Antonio Fernández
Directora Acadèmica
Dnya. Francisca Moreno Brunet
Director de música
D. Ricard Terradas
Director de la residència i projectes
D. Joan Comas