1. QUI TRACTARÀ LES DADES?

Titular: ESCOLANIA DE LLUC (en endavant “L’ESCOLANIA”)

Domicili Social: Plaça Peregrins, 1, 07315, Lluc, Illes Balears

CIF: R-0000000-C

Codi de Centre: 29292929

Telèfon: 971 87 15 35

E-mail: info@escolanialluc.net

L’ESCOLANIA informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recaptats per a la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web.

En aquest sentit, L’ESCOLANIA garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de la Unió Europea de Protecció de Dades de Caràcter Personal. L’ús d’aquesta web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

És compromís de L’ESCOLANIA el respecte de la privacitat dels usuaris i la protecció i seguretat de les seves dades personals. Per això, s’informa l’usuari sobre la forma en què L’ESCOLANIA recapta, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitades a través de les seves plataformes online.

L’usuari ha de llegir amb atenció aquesta política de privacitat, que ha estat redactada de manera clara i senzilla, per a facilitar la seva comprensió, i determinar lliure i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals a lL’ESCOLANIA. Així mateix, l’usuari garanteix que les dades aportades són vertaderes, exactes, completes i actualitzades, essent responsable de qualsevol mal o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment de tal obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’usuari garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per a facilitar les seves dades a L’ESCOLANIA per a les finalitats assenyalades.

En el cas dels menors de 16 anys, en cap cas es permetrà que aquests facilitin directament dades personals, per la qual cosa L’ESCOLANIA es dirigirà directament als seus pares o tutors, podent sol·licitar confirmació per correu electrònic que les dades han estat facilitades per adults.

No obstant això, L’ESCOLANIA podrà sol·licitar en qualsevol moment el consentiment escrit dels pares o tutors per verificar el seu coneixement i autorització a l’accés dels nens al lloc web.

Quant als menors de 16 anys, L’ESCOLANIA també garanteix que aquesta informació no serà tractada per a finalitats diferents a les que hagin estat informades en el formulari de recollida de dades.

L’ESCOLANIA tendrà en compte la seva edat, així com l’enteniment, consciència i maduresa i mai sol·licitarà informació relativa a la situació econòmica o dades de caràcter personal sobre les seves famílies. A més, L’ESCOLANIA facilitarà als pares o tutors legals l’exercici dels drets jurídics detallats en l’apartat setè d’aquesta política de privacitat i adverteix als usuaris menors d’edat sobre la conveniència de consultar amb els seus pares o tutors abans d’utilitzar els serveis de L’ESCOLANIA.

2. PER A QUÈ TRACTAM LES SEVES DADES?

La recollida de dades de caràcter personal es realitza única i exclusivament a través dels formularis habilitats en el lloc web i dels correus electrònics que els clients puguin remetre a L’ESCOLANIA quan sol·licitin els nostres serveis o desitgin realitzar consultes o exercitar drets. L’ESCOLANIA tractarà les dades de l’usuari per a les següents finalitats específiques:

– Resoldre les consultes, suggeriments i reclamacions que poguessin ser formulades per l’usuari a través dels canals habilitats per a tal fi.

– Permetre l’accés a la intranet.

– Gestionar les sol·licituds a menjador/guarderia.

– Donar compliment a les obligacions legalment establertes que, en el seu cas, resultessin exigibles.

– Gestionar les demandes d’ocupació.

3.CARÀCTER NECESSARI DE LES DADES SOL·LICITADES

Les dades que en els formularis disposats per L’ESCOLANIA seran necessaris per complir amb la finalitat contractual o legal establerta, tret que s’indiqui el contrari.

Per tant, si l’usuari no els facilitàs, L’ESCOLANIA no podrà acceptar i gestionar el servei web o consulta formulada.

4. QUÈ ENS LEGITIMA AL TRACTAMENT?

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment exprés de l’interessat, per a les finalitats avantdites.

5. AMB QUI COMPARTIM LES DADES?

Tret que s’indiqui el contrari, L’ESCOLANIA no comunica dades a tercers. No obstant això, és possible que, si així ho exigeix un contracte que vinculi a les parts o si l’exigeix la llei, és possible que hagi de comunicar-los a tercers (per exemple, jutjats i tribunals).

Igualment, podran compartir-se dades amb proveïdors que presten serveis i que requereixen accedir a dades responsabilitat de L’ESCOLANIA. En tot moment L’ESCOLANIA garantirà que els tercers amb els quals contracta permeten donar compliment a la normativa d’aplicació i, en cap cas, els tractarà per a gestions diferents a les indicades per L’ESCOLANIA.

6. QUINS DRETS TÉ L’USUARI?

L’usuari podrà, en qualsevol moment i de manera gratuïta, exercir els seus drets d’accés, rectificació o supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades, a través de l’adreça postal o el correu electrònic de L’ESCOLANIA a dalt indicats, en els termes establerts en la normativa vigent.

En tot cas, s’informa l’usuari que, en cas que consideri que L’ESCOLANIA ha vulnerat, o ha pogut vulnerar els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable de protecció de dades, podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 7. REVOCACIÓ DEL CONSENTIMENT

Quan el tractament de les seves dades es basi en el seu consentiment i no afecti dades que són necessàries per a la realització d’un contracte amb l’interessat, l’acceptació de l’usuari al fet que les seves dades puguin ser tractades o cedides tindrà sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius.

Per a revocar aquest consentiment els usuaris podran contactar amb L’ESCOLANIA a través dels canals a dalt indicats.

8. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

L’ESCOLANIA conservarà les dades personals dels usuaris únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollides. Quant a l’accés a la zona restringida, en qualsevol moment l’usuari pot sol·licitar la baixa d’aquest servei mitjançant escrit dirigit a L’ESCOLANIA (Departament d’Informàtica) a través dels canals indicats a l’inici de la present política de privacitat.

En els casos en els quals s’hagi consentit l’enviament d’informació comercial, L’ESCOLANIA tractarà les dades fins que es revoqui el consentiment o s’oposi al tractament d’aquest.

9.RECOLLIDA, FINALITAT I TRACTAMENT DE DADES

L’ESCOLANIA té el deure d’informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que poden dur-se a terme, bé sigui mitjançant l’enviament de correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos en el lloc web.

En aquest sentit, L’ESCOLANIA serà considerada com a responsable de les dades recaptades mitjançant els mitjans anteriorment descrits.

Al seu torn, L’ESCOLANIA informa els usuaris que la finalitat del tractament de les dades recaptades considera:

– L’atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris i/o la prestació de serveis;

– Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de manera automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

– Les fotos publicades en la web són propietat de L’ESCOLANIA i tenen com a única finalitat la divulgació de les seves activitats a la comunitat educativa del col·legi i, en el cas d’imatges generals, a qualsevol persona interessada en l’activitat de L’ESCOLANIA. La descàrrega i utilització de qualsevol d’elles requerirà l’autorització prèvia expressa i escrita per part de L’ESCOLANIA. S’admet com a excepció única a la norma anterior la descàrrega per part dels pares d’alumnes de L’ESCOLANIA o personal del centre d’aquelles fotos en les quals apareguin els seus fills o alumnes i sempre amb l’única finalitat de mantenir una còpia privada d’aquestes, sense que estigui autoritzada cap mena de divulgació. La descàrrega de qualsevol imatge comporta l’acceptació de la present norma.

10. COMUNICACIÓ D’INFORMACIÓ A TERCERS

L’ESCOLANIA informa els usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres organitzacions, amb l’excepció que aquesta cessió de dades estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest últim cas, només es durà a terme la cessió de dades al tercer quan L’ESCOLANIA disposi del consentiment exprés de l’usuari.